Skogskonto & sjukpenninggrundande inkomst

Högsta Förvaltningsdomstolen har avslagit en överklagan i ett mål som behandlar skogskonto och sjukpenningsgrundande inkomst.
Om du har skog kan detta vara bra att känna till när du skatteplanerar i ditt företag.

joseph-pearson-454448-unsplash.jpg

Vad är skogskonto?

Den som har en enskild firma och avverkar skog får, för att jämna ut verksamhetens resultat över tid, vid beskattningen göra avdrag för belopp som satts in på ett skogskonto. Uttag från ett skogskonto tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet det beskattningsår då uttaget görs.

Det aktuella fallet

Fallet gällde en skogsbonde som tog ut föräldraledighet och den sjukpenningsgrundande inkomsten skulle därmed fastställas. Försäkringskassan behandlade då uttag och insättning på skogskonto på samma sätt som periodiseringsfonder. Det vill säga de tog inte i beaktande de skatterättsliga dispositioner som gjorts.
Det var alltså inte det skattemässiga resultatet som användes som underlag utan det var resultatet innan uttag och insättning på skogskonto som låg till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten.

Skogskonto påverkar inte

Försäkringskassan vann alltså målet och skogskonto ska således behandlas på samma sätt som periodiseringsfonder vid beräkning av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Följden av detta blir att det år skog avverkas så blir den sjukpenninggrundande inkomsten väldigt hög, medan det de år det tas ut från skogskonto blir underlaget betydligt lägre.

 

Exempel 1:

Resultat från verksamheten:  500 000kr
Insättning på skogskonto:     -250 000kr

Skattemässigt resultat:            250 000kr

Den sjukpenninggrundande inkomsten blir 500 000kr

 
 

Exempel 2:

Resultat från verksamheten:  100 000kr
Uttag från skogskonto:            250 000kr

Skattemässigt resultat:            350 000kr

Den sjukpenninggrundande inkomsten blir 100 000kr


Olsson & Lugns Avdragsskola del 3

I tidigare delar av avdragsskolan har vi tittat på hur lagstiftningen ser ut och vad som inte är avdragsgillt. I denna och följande delar ska vi gå in lite mer på specifika områden.

I detta avsnitt tänkte vi beröra regler kring representation då vi ofta får många frågor kring detta från er kunder.

Utgiften ska ha ett omedelbart samband mellan själva representationen och verksamheten som bedrivs

Vad är representation?

Representation kan vara i form av gåvor eller mat/dryck. Detta är ett snårigt regelverk och denna artikel är på intet sätt heltäckande utan fråga gärna vid osäkerhet så får vi titta på det specifika fallet.

 Det finns några grundläggande saker att tänka på vid representation. Utgiften ska ha ett omedelbart samband mellan själva representationen och verksamheten som bedrivs. Det gäller både person-, tids- och ortssamband. Detta kan man läsa mer om i 16 kap. 2 §  IL. Det betyder alltså att syftet med representationen ska vara affärsmässig.

Så här är det

Vad gäller lättare förtäringar så är 60kr/person ex moms avdragsgillt. Överstiger du denna siffran så blir tyvärr inte en krona avdragsgill. Alltså viktigt att hålla koll på. Vad är då enklare förtäring? Jo, det är sådant som inte kan räknas som en måltid, dvs. t.ex. frukt, enklare fralla, snacks och bulle. Det som inte är ok är när det blir en lagad måltid och då spelar det ingen roll om den är varm eller kall så t.ex. en smörgåstårta är inte avdragsgill. Ej heller öl, vin och sprit är avdragsgillt. Avdrag för lättare förtäring kan användas vid t.ex. styrelsemöten, personalmöten eller extern representation. Detta gäller också i samband med jubileum och invigning av anläggningar, men då endast vid 25-, 50-, 75-, eller 100-års jubileum och för invigning gäller det att anläggningen är betydande med hänsyn till företagets storlek och omfattning.

 För kulturella eller idrottsliga evenemang så medges avdrag för inträde om beloppet anses vara skäligt och enligt Skatteverket är t.ex. teaterbiljetter och liknande avdragsgilla upp till 180kr ex moms per person.

Om man vill ge gåvor till kunder så är det även där 180kr per person som gäller, men gåvor vid helger eller särskilda högtider är inte avdragsgilla och inte heller i samband med dödsfall hos kunder om man vill köpa t.ex. blommor till begravningen.

 

rawpixel-351766-unsplash.jpg

Får inte vara lyxbetonat

Viktigt att tänka på är att lyxbetonad representation inte är avdragsgill och då är ju frågan vad som menas med lyxbetonad. För att ta några exempel så ses specialarrangerad underhållning, jaktresor, skidresor och liknande som lyxbetonat och är alltså inte avdragsgillt.

 Vad gäller intern representation, dvs. när man bjuder personalen på något så går vi igenom det lite mer i nästa del av avdragsskolan.

 Värt att nämna när vi berör representation är att det finns lite särskilda momsregler kring detta. Hittills har vi ju bara berört vad som är avdragsgillt eller ej skattemässigt, men en annan del är ju vad som får lyftas i moms.

När det gäller enklare förtäring så lyfter man den moms som är på de 60 kronorna per person, men när det gäller övrig representation som t.ex. om man bjuder en kund på lunch så får man lyfta den moms som är upp till 300kr per person trots att själva kostnaden bokförs som ej avdragsgill. Även moms på öl, vin och sprit är ok att lyfta. Att momsreglerna skiljer sig här jämfört med de skattemässiga beror på att vi måste följa EUs lagstiftning kring detta.

På Skatteverkets hemsida finns en bra räknesnurra där det går att se hur mycket moms som får dras av. Klicka på “Representation” på sidan så kommer ni rätt.

 

Nu har vi gått igenom de vanligaste frågeställningarna kring representation, men känner ni att ni har frågor som inte besvarats så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Olsson & Lugn så ska vi hjälpa er med dom!

Statens budget för 2019

Den 12 december röstade regeringen igenom Kristdemokraternas och Moderaternas budgetförslag. Budgeten innebär några förändringar inom skatteområdet. Vi kommer här ta upp punkter som påverkar skatteområdet, men inte gå in allt för djupt på dom då regeringen under våren ska genomarbeta dom och återkomma med lagförslag.

Budgeten är beräknad på 1 097 miljarder kronor i inkomster och 1 019 miljarder kronor i utgifter. Saldot blir således 78 miljarder kronor under 2019. Eftersom budgeten är lämnad av en övergångsregering så är prognosen något mer osäker än normalt.

Skattesänkning för pensionärer

Genom att det förhöjda grundavdraget för de som vid årets ingång fyllt 65 år förstärks kommer dessa personer få en skattelättnad. Detta gäller för de som tjänar mellan 207 000kr och 1 177 000kr per år. Pengamässigt gör detta ca 100kr för de som tjänar minst, medan de som har en inkomst på 30 000kr får en skattesänkning på ca 600kr.

Budget 2019.jpg

Utökat jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget förstärks med 10 miljarder under året. Det innebär att man som mest kan få en skattesänkning med 210 kr/månad och då behöver man tjäna mer än 30 000kr/månad.

 

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs

Gränsen för när man behöver betala 20 % extra i inkomstskatt höjs med 1 400kr. Det innebär att brytpunkten blir 504 400kr vilket motsvarar en månadsinkomst på cirka 42 000kr. Brytpunkten för värnskatten som är ytterligare 5 % blir 703 000kr, dvs. cirka 58 600kr i månadsinkomst.

 

Ej färdiga lagförslag

Nu har vi gått igenom det som införs redan vid årsskiftet, men det finns en rad förändringar som kommer införas 1 juli 2019. De är som följer:

·       Avskaffande av särskild löneskatt för personer över 65 år

·       Bättre skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

·       Utökning av RUT-avdraget

·       Avskaffande av flygskatten

·       Lägre indexering av bensinskatten

·       Ökad skattenedsättning för lantbruksdiesel

·       Avskaffande av Växa-stödet för enskilda näringsidkare

·       Höjd moms på naturguidningar

·       Återinförande av skattereduktion för gåvor till välgörande ändamål

 

Vi kommer återkomma kring detta när det finns färdiga förslag så håll utkik här på bloggen eller i våra sociala medier.

Olsson & Lugns avdragsskola del 2

I förra delen av avdragsskolan gick vi igenom lite grunder och förutsättningar. I detta avsnitt ska vi gå igenom och kolla på vad som inte är avdragsgillt.

I Inkomstskattelagen (IL) 9 kap hittar du vilka kostnader som inte är avdragsgilla. Där går bl.a. att läsa att den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter inte får dras av. Generellt kan man här tänka att om en anställd köper ett busskort och använder det för att ta sig till jobbet eller ut på uppdrag så är det inte avdragsgillt då detta troligen hade införskaffats ändå, men finns det någon merkostnad som endast beror på arbetet så är det avdragsgillt såsom t.ex. traktamente vid arbete på annan ort.

Vidare får svenska allmänna skatter inte dras av som en kostnad. Dvs. när man beräknar det skattemässiga resultatet i verksamheten så gör man det innan avdrag för skatt.

rawpixel-586673-unsplash.jpg

Egentligen är det ganska logiska saker. Om en inkomst inte ska beskattas i Sverige p.g.a. ett skatteavtal så får ju naturligtvis inte heller avdrag göras för kostnaderna här. Ett liknande exempel är också att kostnader för svamp, bär- och kottplockning inte får dras av upp till motsvarande inkomst som inte behöver beskattas.

 

Vissa räntor och avgifter får heller inte dras av. Några exempel på sådana är dröjsmålsavgifter och ränta som beräknas enligt lagen om dröjsmålsavgift och kostnadsräntor på skattekontot. Det finns fler exempel. För den som är intresserad så hittas de i IL 9 kap §7-8.

Kostnad för böter, offentligrättsliga sanktionsavgifter, mutor och andra otillbörliga belöningar få ej dras av. Vad gäller det sistnämnda så för att kunna göra gränsdragning vid otillbörlig belöning och representation så får man titta på kulturen i det landet och värdet av belöningen. Med kulturen menas inte om det är ett korrumperat land eller ej och inte heller vad transaktionen kallas tas hänsyn till.

För att återknyta till det vi gått igenom så får inte kostnader dras av som inte bidrar till att behålla eller öka inkomster för företaget inom de verksamheter som företaget verkar inom.


Slutligen

Nu har vi stått och viftat med pekpinnen ett tag, men det är viktigt om man ska förstå helheten att gränserna för vad som inte är ok också måste bli tydliga. Då mycket är generellt och inte så detaljerat när det gäller avdragsregler så behöver man förstå ramarna, men för att lätta upp stämningen lite så kan vi genom exemplet nedan visa hur du i ditt aktiebolag kan ta ut 26 850kr på ett år och bara betala 6 600kr i skatt.

 

Friskvård                                5 000kr (skattefritt)

Förfriskningar                      5 000kr (skattefritt)

Julklapp                                   450kr (skattefritt)

Minnesgåvor m.m., snitt   1 000kr (skattefritt)

Lokalhyra (Exempel)             8 400kr (brutto 12 000kr, skatt 3 600kr)

Ränta (Exempel)                    7 000kr (brutto 10 000kr, skatt 3 000kr)

 

Summa:                                   26 850kr


I de följande delarna på Olsson & Lugns avdragsskola ska vi fördjupa oss i några olika områden där vi ofta får många frågor från er kunder.

Olsson & Lugn medverkar på dialogdag kring Nordic Smart Government!

Foto Nordic Smart Government.JPG

Efter att nordens näringsministrar tidigare i år träffades och lade grunden för ett framtida samarbete kring ekonomisk och finansiell data som man valt att kalla Nordic Smart Government (NSG) bjöd Skatteverket, Bolagsverket och SCB in till en dialogdag i Göteborg den 20 november. Syftet var att inkludera företagare, rådgivare, programtillverkare och övriga intressenter i det förändringsarbete man tror är nödvändigt för att öka digitaliseringen och utnyttja de möjligheter det medför. Givetvis var Olsson & Lugn på plats.

Bakgrunden är att i och med den snabba tekniska utvecklingen har befintlig lagstiftning och system blivit omoderna och man har från myndigheternas sida sett ett behov av att modernisera sättet data förflyttas från företag till myndighet och hur det används vidare. Digitaliseringens intåg har bidragit till nya sätt att arbeta vilket öppnar för effektivare lösningar som även kan automatiseras för ytterligare minskad administration samt standardiseras för förbättrad användning.
I ljuset av detta har Bolagsverket tagit fram en vision kopplat till detta arbete:

Förenkla vardagen för små och medelstora nordiska företag och skapa tillväxt genom att använda data, digitalisering och automatisering mer effektivt och innovativt

För att göra detta skifte vill man skapa nya förutsättningar där data flyttas direkt mellan företag och myndigheter utan onödiga omvägar och krävande handpåläggning. Idag kan företagare exempelvis lämna årsredovisningen till Bolagsverket och olika skattedeklarationer till Skatteverket digitalt, en utveckling av detta skulle vara att redovisningssystemet sitter ihop med aktuell myndighet för att data automatiskt skall kunna överföras.

Många av er har säkert deltagit i någon undersökning för SCB och vissa företag lämnar data varje månad. Denna datainsamling görs för att skapa statistik och beslutsunderlag. Mycket av denna data skulle kunna hämtas upp automatiskt om denna teknik användes även där. Detta möjliggör att data blir tillgänglig i realtid vilket gör den mer aktuell och användbar.  


Visste du att?

Nordic Smart Government– är ett samarbete mellan de nordiska länderna för ökad digitalisering och minskad administration som hoppas leda till ökad handel mellan länderna.

Norden- är tillsammans den elfte största ekonomin i världen, större är många tänker sig.

API- ett digitalt gränssnitt för att hämta och lämna data


För er företagare är detta förändringsarbete mycket positivt då det kan komma att minska administrationen som både är tidskrävande och kostsam. Redan idag integrerar många av våra kunder redovisningssystemet med banken för att förenkla hanteringen av in- och utbetalningar och de flesta kan vittna om den effektivisering detta medför. Att data blir tillgänglig för myndigheter i realtid gör också att vissa processer kan skyndas på, bland annat skulle fastighetsbeskattning kunna ske direkt vid försäljning istället för som idag vid efterföljande deklaration. En sista fördel som lyfts fram med finansiell data i realtid är att marknadssvängningar och handelsmönster kommer kunna följas direkt vilket kan komma bli ett bättre verktyg för att planera och utveckla er verksamhet.

 

Hos oss på Olsson & Lugn känns det spännande att få fortsätta digitalisera och effektivisera ytterligare för att kunna erbjuda de företag vi jobbar med de bästa förutsättningarna.

Har ni några frågor eller funderingar på hur just ditt företag kan utnyttja digitalisering för att förenkla administrationen så hör gärna av er till oss på Olsson & Lugn!

Olsson & Lugns Avdragsskola del 1

Vi får många frågor av er företagare om vad som är avdragsgillt och inte. Därför har vi satt ihop lite information kring detta som vi hoppas ska hjälpa er att lättare veta vad som gäller.

 Grunden till vad som är avdragsgilla kostnader och inte hittas i Inkomstskattelagen.

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter
— IL 1999:1229 §1 kap 16

 

Det betyder alltså att varje utgift företaget har (förutom ränteutgifter och kapitalförluster) ska ha som syfte att bibehålla eller öka inkomster.

Kostnaderna måste höra till de inkomster som företaget har och en bra vägledning här är SNI koderna som talar om vilken verksamhet företaget har.

 

Exempel

Om Olsson & Lugn köper in faktaböcker som handlar om hur man på bästa sätt bygger en egen solcellsanläggning så är det alltså inte en avdragsgill kostnad för oss. Köper vi däremot in böcker som handlar om skatterätt eller momslagen så är det en avdragsgill kostnad då vi behöver besitta kunskaper kring detta för att kunna sälja våra tjänster och därmed öka eller bibehålla våra inkomster.

 

chris-lawton-236416-unsplash.jpg

Jag vet att det är flera av er som läser detta som är kreativa och nu sitter och argumenterar för er själva att om Olsson & Lugn har kunder som bygger solcellsanläggningar så erbjuder ju dom en ännu bättre tjänst om de har kunskap kring det som kunden jobbar med och därmed borde även de böckerna vara avdragsgilla.

 

Så här funkar det

Som företag finns i grunden lagen att förhålla sig till och i fallet ovan är det att kostnader är avdragsgilla om de verkar för att bibehålla eller öka inkomsterna. Detta är ju inte speciellt vägledande. Då återstår att vända sig till förarbeten, rättspraxis, Skatteverkets allmänna råd och doktrinen för att få vägledning. Finns det inga rättsfall m.m. som behandlar liknande fall, dvs. att ett företag köper faktaböcker som indirekt har med verksamheten att göra så måste sunt förnuft användas.

Här är min rekommendation att inte vara ute och slira för mycket. Titta på det med en utomståendes ögon. Känns det rimligt eller känns det som ett påhittat argument för att kunna dra av lite mer saker i företaget? Bättre att lägga tiden på att utveckla företaget och dra in pengar än på att komma på halvbra argument för att kunna dra av en kostnad på 1000 kr.

Rent praktiskt så leker vi med tanken att vi efter genomläsning av vägledande dokument och diskussioner kommer fram till att det är rätt att dra av kostnaden för solcellsböckerna. Sen går det en tid och skatteverket kommer ut på revision. De är av en annan uppfattning och tycker inte att dessa kostnader hör till att bibehålla eller öka våra intäkter. Då har vi två val. Antingen vika oss och gå med på Skatteverkets linje vilket vanligen innebär skattetillägg om det inte är grövre saker. Håller vi fast vid vår åsikt så kan vi välja att pröva fallet i domstol och se hur det går. Samma sak kan ju också inträffa om skatteverket t.ex. har en fråga på momsen och begär in underlag från oss.

 

Sammanfattningsvis

Råder det osäkerhet är det alltså bäst att ta på sig de objektiva glasögonen och resonera sig fram till vad som verkar rimligt. Sedan är det alltid bra att dokumentera hur man tänkt och varför man gjort som man gjort då det är svårt att komma ihåg ifall det skulle gå några år emellan.

Vi på Olsson & Lugn hjälper gärna dig som kund att resonera kring detta och kan självklart använda vår erfarenhet och kunnande, men viktigt att veta är att det alltid är du som företagare som är ansvarig för din bokföring.

Nu har vi gått igenom lite övergripande vad som är avdragsgilla kostnader i ditt företag och hur du ska tänka. I nästa del av vår avdragsskola vänder vi på steken och går igenom vad som inte är avdragsgillt.